Hoge annuleringskosten vliegticket TUIfly. Remember Trade your Trip?


30 juli 2018 om 14:49 door

Annuleringskosten te hoog vliegticket
In de Telegraaf van 24 juli 2018, zie HIER, wordt een lopende rechtszaak over een vordering van TUI op een reiziger geciteerd. De zaak kan iets interessanter worden gezien de stellingname van TUI in de rechtszaak tussen Trade Your Trip en TUI en de ANVR in 2016/2017 (zie hier). Die zaak betrof weliswaar een pakketreis – vlucht + hotel -, maar leg een klant of rechtbank eens uit waarom er verschillende voorwaarden van toepassing zijn op een zelfde vlucht.

De lopende rechtszaak; vordering van de annuleringskosten
Op een factuur/overeenkomst van Tui van 3 september 2016 is een bedrag van € 1.292,50 in rekening gebracht voor een reis voor drie personen naar Aruba, met vertrekdatum 2 februari 2017. De zogenaamde Hoofdboeker heeft getekend voor akkoord en een aanbetaling gedaan van € 150,00. Het restant van de betaling moest voor 22 december 2016 te zijn betaald. De reizigers hadden tot en met 8 september 2016 nog de mogelijkheid om de boeking gratis te annuleren. Er was geen annuleringsverzekering afgesloten.

Als bijzondere voorwaarde stond vermeld dat de vliegtickets van TUIfly niet kosteloos gewijzigd of geannuleerd konden worden. De factuur met uitzondering van de aanbetaling van 150 euro is niet betaald.

Reis is gewijzigd
Op dezelfde datum als de hiervoor genoemde reis – dus met vertrek op 2 februari 2018 – wordt er een nieuwe factuur gestuurd door TUI. Nu betreft het een reis op 14 oktober 2017, ook weer naar Aruba, doch nu voor 2 personen. Twee van de 3 oorspronkelijke reizigers staan er nu vermeld. De hoofdboeker echter niet. Deze heeft wel getekend voor akkoord voor de 2 overblijvende reizigers.

TUI rekent wijzigingskosten voor de 2 personen; 2 x 150 euro.

Hoofdboeker betaalt niet
Ook deze factuur wordt niet betaald door de hoofdboeker, ondanks vele herinneringen. De reis van 14 oktober wordt door TUI als geannuleerd beschouwd cq ontbonden. TUI vordert 1.122,50 euro.

Reiziger had al geannuleerd
De reiziger verweert zich tegen de vordering. De reiziger stelt dat de eerste reis binnen 5 dagen mondeling geannuleerd is. Hij heeft nooit gewild dat de reis gewijzigd werd. Hij heeft in goed vertrouwen en vanwege een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal getekend voor de wijziging voor slechts 2 personen, waaronder zijn dochter. Hem zou zijn voorgehouden dat een annulering op dát moment slechts tegen 100% annuleringskosten van alle tickets mogelijk was óf om dat te voorkomen, zijn eigen reis op 2 februari zou blijven staan en de reis voor de andere 2 reizigers naar 14 oktober gewijzigd kon worden tegen wijzigingskosten.

Verweer TUI
TUI stelt dat de man zijn boeking niet heeft geannuleerd binnen de 5 dagen, maar heeft gesplitst. Een reis voor hem en de gewijzigde reis voor de andere 2 personen, waaronder zijn dochter.

Feiten
Niet ter discussie staat dat beide overeenkomsten door de man getekend zijn voor akkoord. Ook staat vast dat de eerste reis van 2 februari feitelijk voor 2 personen geannuleerd is nu deze al op 14 oktober zouden reizen. De rechtbank stelt dat de man voldoende begrepen kan hebben dat de reis werd gesplitst en gewijzigd. De eventuele gebrekkig kennis van de taal acht de rechtbank geen bijzondere omstandigheid in dit geval, nu de man ogenschijnlijk wel heeft begrepen dat de reis gesplitst en gewijzigd werd gezien zijn stellingname.

Annuleringskosten TUIfly
De rechtbank stelt dat TUI haar vordering kennelijk baseert op de annuleringsbepaling uit de Algemene Voorwaarden TUIfly. TUI had dat nog niet expliciet gesteld in de onderliggende stukken.

Oneerlijk beding
De rechtbank stelt nu vragen over het annuleringbeding van TUI of TUIfly. Een rechter is dit ambtshalve ook verplicht. Zodra er algemene voorwaarden of bedingen in het spel zijn of ter discussie komen te staan, dient een rechter dit te toetsen aan de wet en in dit geval de Richtlijn Oneerlijke Bedingen EG 93/13. Een beding kan als oneerlijk worden gekenmerkt als dit ten nadele van de consument uitpakt; afgezet tegen het evenwicht tussen rechten en plichten over en weer. De rechtbank verwijst naar een arrest van het Hof van Justitie, hier.

Waarom oneerlijk?
De rechtbank stelt dat het volgende van belang is:
a. het annuleringsbeding van Tui betreft een beding als bedoeld in artikel 6:237, aanhef en onder i BW, dat wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn;
b. de bedongen schadevergoeding bij annulering is hoog (100%) in verhouding tot de koopsom. Bovendien is er geen enkele differentiatie in het te berekenen percentage aangebracht;
c. de annulering is gedaan ruim zeven maanden voordat de reis zou plaats vinden. Vooralsnog is dan ook niet duidelijk waaruit de schade voor Tui bestaat, nu aannemelijk is dat de opengevallen plaatsen alsnog zijn verkocht of hadden kunnen worden verkocht;
d. vooralsnog is onvoldoende gebleken dat Tui de reiziger heeft geïnformeerd over de (voor hem) verstrekkende gevolgen van het beding.
Het beding is gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden mogelijk als een onredelijk bezwarend beding aan te merken, zodat het mogelijk dient te worden vernietigd.

Een rechter met kritisch vermogen
De zaak wordt aangehouden. TUI moet zich uitlaten over het voorlopige oordeel dat het beding mogelijk onredelijk bezwarend is. TUI kan zich uitspreken of het beding in de gegeven omstandigheden niet onredelijk bezwarend is. In het bijzonder zal Tui gegevens over de gemaakte kosten en de gederfde winst moeten tonen. Om zo te kunnen vaststellen of de annuleringsvergoeding een ‘redelijke vergoeding’ is.

Trade Your Trip
Deze huidige zaak van TUI is mede bijzonder als er terug wordt gekeken op de eerdere rechtszaken van Trade Your Trip tegen TUI. Dit ging om de zogenaamde indeplaatsstelling, het overdragen van een reis aan andere reizigers. Het handelde daarbij overigens niet om losse vliegtickets zoals in de lopende procedure.

De eigenaar van Trade Your Trip begon zijn bedrijf omdat hij zelf geïrriteerd raakte over de hoge kosten die hij moest betalen na een afgebroken wintersportvakantie. In de wet staat dat de reiziger het recht heeft een pakketreis over te dragen aan een ander. De zogenaamde in-de-plaatsstelling. In de praktijk werkt dit echter niet zoals waarschijnlijk ooit gehoopt of bedoeld.

De procedure die Trade Your Trip voerde tegen TUI ging over de hoge kosten die reizigers moesten betalen voor een pakketreis van TUI – gevlogen werd met KLM – op het moment dat zij hun reis wilden overdragen aan andere reizigers. Ze konden namelijk zelf niet. Trade Your Trip heeft deze zaken verloren.

TUI stelde zich destijds op het standpunt dat de hoge kosten om de reis over te zetten aan andere reizigers werden veroorzaakt door KLM. KLM rekende feitelijk de oorspronkelijk kosten voor de vliegtickets nogmaals. Het overzetten van de reis werd gezien als een annulering. Dit terwijl de nieuwe reizigers gewoon op een stoel van de oorspronkelijke reizigers zouden komen te zitten. Zelfde reis, zelfde machine, zelfde datum etc.

TUI schreef destijds dat zij onderscheid maakte tussen een lijndienstticket en een charterticket. De eerste onderzoeksvraag van de rechtbank zou daarom moeten zijn óf dit een lijndienstticket betrof óf een charterticket. TUI gaf namelijk aan dat indien de in-de-plaatstelling niet een KLM-vlucht maar een TUIfly zou zijn geweest, de wijzigingskosten minder dan 30 euro zouden zijn geweest. Hiermee zei TUIfly eigenlijk dat nu KLM een lijndienstmaatschappij was, er hoge kosten verbonden waren aan het verzoek in de zaak Trade Your Trip. Hiermee wordt feitelijk ook gesteld dat dit voor een charterticket dus niet zou gelden. In de lopende procedure zou een vraag daarom al gerechtvaardigd zijn óf en hoé een reiziger dit onderscheid kan zien of maken. Is TUIfly een charter-of lijndienstmaatschappij? Of zijn er charterpassagiers en lijndienstpassagiers op een zelfde vlucht? Waarom?

Voorts is de Duitse rechtspraak hierin interessant. Dit betrof weliswaar ook weer een pakketreis, maar hoe kan TUIfly logisch verklaren waarom er op één en dezelfde vlucht voor pakketreizigers en losse vervoers-reizigers verschillende voorwaarden gelden? De uitspraak van het Oberlandes Gericht te Rostock, zie hier, bepaalde dat de hoogte van de annuleringskosten bepaald en beperkt moesten worden door het tijdstip waarop er geannuleerd werd voor de vertrekdatum. Als onredelijk bepaalde de rechtbank een percentage van 50% van de reissom tot 60 dagen voor vertrek.

Nu in de huidige rechtszaak de voorwaarden van TUIfly worden getoetst aan de Richtlijn Oneerlijke Bedingen, is het te bezien of deze rechtszaak niet beter geschikt wordt óf TUI haar vordering gewoon laat vallen. Een ongunstig vonnis voor TUIfly kan namelijk baanbrekend zijn en een enorme impact hebben op de luchtvaart. Enig vonnis levert ook weer munitie op voor toekomstige geschillen.

Ander nieuws?
Rechter verwerpt annuleringskosten, Niet op reis: schadevergoeding en Onduidelijke voorwaarden, geen annuleringskosten.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt