Onduidelijke voorwaarden, geen annuleringskosten


30 december 2017 om 11:25 door

Rechtbank oordeelt dat consument geen annuleringskosten aan Dolfijn Vakanties verschuldigd is
Dolfijn Vakanties Dolfijn Vakanties organiseert vakantiereizen voor mensen vanaf 16 jaar die een licht verstandelijke handicap hebben, zo valt te lezen op haar website. Dolfijn Vakanties is SGR-lid. Op 6 december 2017 is door de rechtbank uitspraak gedaan in een zaak van Dolfijn Vakanties tegen een consument. Dolfijn Vakanties heeft de reizigers gedagvaard nadat deze verzuimden annuleringskosten te betalen, nadat zij hun reis annuleerden.

De feiten
De consument had op 13 januari 2016 een reis geboekt naar Turkije bij Dolfijn Vakanties. Op 17 maart 2016 heeft de consument Dolfijn Vakanties laten weten de vakantie te annuleren. Dolfijn Vakanties heeft vervolgens op grond van de artikelen 6b en 6c van haar algemene voorwaarden annuleringskosten, te weten 214 euro, in rekening gebracht. De consument is in gebreke gebleven met de betaling van deze kosten. Daarop heeft Dolfijn Vakanties de reizigers gedagvaard.

Verweer consument
Uit artikel 6c van de algemene voorwaarden van Dolfijn Vakanties blijkt dat bij annulering tot 56 dagen voor vertrek de aanbetaling en 25% van de extra toeslagen verschuldigd is. De consument betwist de toepasselijkheid van de(ze) algemene voorwaarden van Dolfijn Vakanties. Deze zouden niet ter hand zijn gesteld – een wettelijke vereiste – noch zou de reiziger zich op andere – wettelijk juiste – wijze in kennis hebben kunnen stellen van deze algemene voorwaarden. De reiziger gaf nog aan dat de onrust in Turkije reden was voor de annulering. De zorgverlener van de reiziger vulde nog aan dat deze helemaal geen reis had mogen boeken zonder medeweten van zijn financieel adviseur.

Oordeel rechtbank financieel adviseur
Gesteld noch gebleken is dat de reiziger onder curatele is gesteld dan wel dat er sprake is van een wettelijk beschermingsbewind. Er was evenmin op andere wijze sprake van wettelijke vertegenwoordiging. De consument moet dus geacht worden handelingsbekwaam te zijn om overeenkomsten zelfstandig af te sluiten. Dat hij daarvoor toestemming nodig heeft van zijn financieel adviseur is wellicht gebaseerd op een onderlinge afspraak met die adviseur, maar Dolfijn Vakanties kan aan een dergelijke afspraak in alle redelijkheid niet worden gehouden.

Oordeel rechtbank algemene voorwaarden
Vervolgens is aan de orde of op de overeenkomst de algemene voorwaarden van toepassing zijn. De kantonrechter overweegt op dit punt het volgende. Uit het aanmeldingsformulier blijkt dat de reiziger met het plaatsen van zijn handtekening op het formulier zich akkoord heeft verklaard met de algemene voorwaarden zoals die zijn vermeld in de recente vakantiegids van Dolfijn Vakanties. De door Dolfijn Vakanties overgelegde voorwaarden komen echter niet uit deze vakantiegids, maar zijn een afdruk van een webpagina. Onduidelijk is of dit dezelfde voorwaarden zijn. Als dat echter al wel zo zou zijn, dan stelt de kantonrechter vast dat in de bevestigingsbrief van 17 februari 2016 Dolfijn Vakanties de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing verklaart, welke voorwaarden ter inzage liggen bij SGR en gedeponeerd zijn ter griffie van de rechtbank Rotterdam en te vinden op de internetsite van SGR www.sgr.nl.

De beslissing
Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Dolfijn Vakanties onvoldoende duidelijkheid verschaft over het feit welke voorwaarden zij van toepassing acht: haar eigen algemene voorwaarden dan wel de SGR-voorwaarden. Gesteld noch gebleken is dat beide voorwaarden identiek zijn. Hetzelfde geldt voor de voorwaarden in de vakantiegids en de overgelegde voorwaarden. De kantonrechter is van oordeel dat deze onduidelijkheid voor rekening van Dolfijn Vakanties dient te blijven. Nu Dolfijn Vakanties onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt welke voorwaarden van toepassing zijn, kan zij zich niet met succes op de toepasselijkheid van enige voorwaarden beroepen.
Nu de vordering van Dolfijn Vakanties is gegrond op artikel 6c van haar eigen algemene voorwaarden en – zoals hiervoor is overwogen – de toepasselijkheid daarvan niet is komen vast te staan, dient de vordering reeds op die grond aan eiseres te worden ontzegd. De overige door en namens gedaagde aangevoerde weren behoeven dan ook geen verdere bespreking. De consument hoeft geen annuleringskosten te betalen en Dolfijn Vakanties wordt veroordeeld in de kosten van de procedure en salaris gemachtigde. Uitspraak HIER.

Conclusie ReisRecht
Dolfijn Vakanties staat niet alleen in het onjuist toepassen of van toepassing verklaren van (algemene) voorwaarden, onduidelijke voorwaarden, onvolledige voorwaarden of het maken van reisovereenkomsten die de consument én reisorganisatie onvoldoende beschermen. Dit nemen wij bij vele organisaties waar, zowel niet-ANVR-, als ANVR-leden. De rechten en plichten dienen vóór aanvaarding van een overeenkomst volstrekt helder te zijn. Heeft u als reisorganisatie hulp of advies nodig hierbij, neemt u dan contact met ons op. Wij staan consument en bedrijf bij waarbij het uitgangspunt altijd de gewaarborgde rechten van de consument zijn. Dat is het toetsingskader van onze dienstverlening.

Eerder artikelen
De kleine lettertjes, Ziek, annuleer tijdig of Algemene Voorwaarden.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt