Wat is een ongeluk onder het Verdrag van Montreal. Eten worteltaart?


13 december 2017 om 17:46 door

Het verdrag van Montreal en de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij
Voor de rechtbank van Tel Aviv, Israël, diende een zaak waarin El Al aansprakelijk gesteld was voor de allergische reactie als gevolg van het eten van cake. De reiziger stelde dat hij gewond was geraakt door een verkeerde voorstelling van zaken. De reiziger was bij navraag verteld dat het een witte chocoladecake betrof. De cake bleek een worteltjestaart waarvoor de reiziger allergisch was. De klager eiste in eerste instantie 130.000 euro, maar bracht de vordering om proceseconomische redenen terug naar een eis van 36.000 euro. Deze schade was gebaseerd op de kosten voor het vliegticket, het hotel, het inhuren van een persoon die hem moest vergezellen, het verlies van een dag werk, het verlies aan inkomsten en psychische schade.

Verdrag van Montreal
In het Verdrag van Montreal, gewijzigd op 28 mei 1999, zijn mondiale aansprakelijkheidsregels opgenomen in het geval van ongevallen in het internationale luchtverkeer. Ook de aansprakelijkheid met betrekking tot het verlies, de beschadiging of vernietiging van bagage alsook de vertraging van passagiers zijn hierin opgenomen. De bestaande Europese Verordening EG 2027/97 (1997) die eveneens voorzag in de aansprakelijkheidsbepalingen in het geval van een ongeval, is vanwege het gewijzigde Verdrag van Montreal daarop gewijzigd in EG 889/2002. Na de ratificatie van de 30e Verdragsstaat is het Verdrag op 4 november 2003 in werking getreden

De casus
Op een vlucht van Tel Aviv naar Hong Kong raakte de reiziger gewond na het eten van de worteltaart. De reiziger ondervond een sterk allergische reactie na het eten van de wortelen. De stewardess aan boord had hem verteld dat het een chocoladecake betrof. Een medicus aan boord verzorgde de man. Deze bracht de vlucht liggend op de vloer door, werd daarna vervoerd naar zijn hotel, maar bracht de tijd in Hong Kong ziek op zijn kamer door. Hij moest al zijn zakelijke afspraken afzeggen. De reiziger verweet El Al dat zij de passagiers niet waarschuwde voor mogelijke allergische reacties. Ook werd El Al verweten dat het eten als zodanig niet vergezeld ging van een beschrijving van de ingrediënten, zodat de reiziger hier rekening mee kon houden. El Al zou haar zorgplicht geschonden hebben. De klager eiste hierop een schadevergoeding.

Verweer
El Al, de luchtvaartmaatschappij, stelde dat het klager overduidelijk had moeten zijn dat het hier niet ging om een chocoladecake. De taart werd ook beschreven in de menukaart en uit de foto’s had klager al kunnen opmaken dat het om een worteltaart ging. El Al betwistte dat de stewardess zou hebben gezegd dat het chocoladecake betrof. Zij zou juist hebben gezegd dat ze het niet wist. Belangrijker echter; El Al stelde dat de gebeurtenis niet als een ongeval gekwalificeerd kon worden. Op basis daarvan bestond er geen grondslag voor een schadevergoeding uit hoofde van Het Verdrag van Montreal. El Al verweet de passagier nog dat deze niet goed voorbereid was, geen anti-allergiegeneesmiddelen bij zich droeg en zelf de risico’s had moeten inschatten als er onduidelijkheid bestond.

Het oordeel
De rechtbank oordeelde eerstens dat de eis van klager beoordeeld moest worden onder het Verdrag van Montreal. De rechter meende echter dat er, om te kunnen spreken van een ongeval of ongeluk, in deze zaak geen sprake was van een ongewone, onverwachte of externe gebeurtenis die de passagier trof. Evenmin kon gesproken worden van een ongewone of onverwachte gebeurtenis met betrekking tot de vlucht zelf. De allergie van de reiziger cq de hoedanigheid van de passagier stond op zichzelf en kwalificeerde zich niet als ongeval of ongeluk zoals het Verdrag van Montreal bepaalt. De rechtbank verwees naar de zaak El Al versus Noam David, waarin de rechtbank oordeelde dat een claim voor lichamelijk letsel veroorzaakt tijdens het luchttransport onderworpen is aan de exclusieve vordering van het Verdrag van Montreal. Passagiers die lichamelijk letsel stellen te hebben opgelopen welke niet onder de bepalinge van het Verdrag vallen, en schadevergoeding eisen, kunnen niet door de vervoerder worden vergoed, zelfs in gevallen waarin het rechtsmiddel door andere wetten kan worden geboden. Nu er geen sprake was van een ongeval of ongeluk veroorzaakt door een vluchtincident, werd de schadevergoeding van de reiziger afgewezen. De klager werd veroordeeld in de proceskosten.

Meer?
Mail ons op info@reisrecht.nl of lees eerdere artikelen. Zie HIER en HIER

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt