EG 261/2004 Vuchtvertraging, wijziging, annulering en overboeking


11 juli 2017 om 10:22 door

Vluchtvertraging, wijziging, annulering en overboeking
De Verordening EG 261/2004 stelt dat een compensatie verplicht is in het geval van een overboeking (instapweigering), vluchtvertraging of annulering of wijziging van je vlucht binnen 2 weken voor vertrek m.u.v. buitengewone omstandigheden. De Verordening is inmiddels 13 jaar oud. Het Hof van Justitie (en de nationale rechtbanken) hebben inmiddels veel duidelijkheid gegeven over de interpretatie van de Verordening. We zetten ze op een rijtje. Bedenk nog wel dat de Verordening voor álle vluchten vanuit de EU, inclusief IJsland en Noorwegen geldt en voor alle EU-luchtvaartmaatschappijen die naar Europa vliegen.

ReisRecht goedkoopste no cure no pay
ReisRecht kent een gunstig tarief van 15% excl BTW als succesfee, effectief 18,15 % over het te behalen resultaat. ReisRecht is hiermee de goedkoopste consumentenorganisatie.

Vuchtvertraging meer dan 3 uur
Het zogenaamde Sturgeon versus Condor en Böck tegen Air France – arrest. Niet slechts een instapweigering, annulering of wijziging van je vlucht binnen twee weken voor vertrek moet tot compensatie leiden. Het Hof van Justitie Van de Europese Unie bepaalde dat een reiziger net zo veel ongemak ondervindt als zijn vlucht vertraagd is met meer dan 3 uur. Deze vluchtvertraging moet gelijk worden gesteld aan een annulering van je vlucht. Het Hof bepaalde de compensatieplicht dus ook van toepassing op de vluchtvertraging. De compensatie is overigens tussen de 250 euro en 600 euro per persoon afhankelijk van de vliegafstand.

Hoe worden die 3 uur bepaald?
Luchtvaartmaatschappijen, als United Airlines en German Wings, hebben in het verleden die 3 uur vertraging gunstig uitgelegd voor henzelf. Ook dit leidde tot prejudiciële vragen en o.a. tot het Germanwings vs Henning-arrest. Deze uitspraak bepaalt de wijze waarop de uiteindelijke 3 uur vertraging moet worden berekend. De aankomsttijd is het tijdstip waarop ten minste een vliegtuigdeur opent, met dien verstande dat de passagiers op dat tijdstip het toestel mogen verlaten. Er moet dus geteld worden tussen de geplande datum en tijdstip van vertrek en het openen van een vliegtuigdeur én de mogelijkheid voor de eerste passagier om daadwerkelijk uit te stappen.

Buitengewone omstandigheden en redelijke maatregelen
In het Wallentin versus Alitalia -arrest kwam het Hof van Justitie tot de volgende conclusie. Een technisch probleem bij een vliegtuig dat een annulering van de vlucht tot gevolg heeft, valt niet onder het begrip ”buitengewone omstandigheden”. Dit wordt slechts anders als het probleem voortvloeit uit gebeurtenissen die niet inherent zijn aan de normale uitoefening van de activiteit van de betrokken luchtvaartmaatschappij, en waarop deze geen daadwerkelijke invloed kan uitoefenen. Bij de uitoefening van hun activiteiten moeten de luchtvaartmaatschappijen gewoon het hoofd bieden aan de diverse technische problemen. Deze zijn onlosmakelijk verbonden aan de werking van de toestellen. Het oplossen van een technisch probleem dat werd veroorzaakt door onvolkomenheden bij het onderhoud van een toestel moet dus als inherent aan de normale uitoefening van de activiteit van een luchtvaartmaatschappij worden beschouwd. De frequentie van de technische problemen maakt evenmin iets uit. De airline die zich op dergelijke buitengewone omstandigheden of onverwachte veiligheidsproblemen wil beroepen, moet aantonen dat die omstandigheden hoe dan ook niet hadden kunnen worden voorkomen door het treffen van aangepaste maatregelen.

Bevoegdheid rechter
In het Rheder versus Air Baltic-arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat naar keuze van de klager het gerecht bevoegd is in het rechtsgebied waarvan zich de plaats van vertrek van de luchthaven of de plaats van aankomst van het vliegtuig bevindt, zoals deze plaatsen in die overeenkomst zijn overeengekomen.

Het toestel dat terugkeert is een geannuleerde vlucht
In het Sousa versus Air France arrest van het Hof is bepaald dat ook in het geval waarin een vliegtuig wel is vertrokken, maar later genoodzaakt is terug te keren naar de luchthaven van vertrek, als een annulering moet worden gezien indien de passagiers van de betrokken vlucht naar andere vluchten zijn omgeboekt.

Compensatieplicht
In het arrest Nelson versus TUIfly (TUI Travel) kwam het Hof tot het volgende. Passagiers of reizigers van een vertraagde vlucht hebben recht op compensatie wanneer zij wegens deze vlucht drie uur of meer tijdverlies lijden. Het zogenaamde Verdrag van Montreal staat Verordening EG 261/2004 niet in de weg. Ergo: EG 261/2004 (ook wel de DBC “denied boarding compensation” in de volksmond genoemd) stelt dat het een compensatieplicht betreft zonder dat de passagiers de moeite zouden hoeven te nemen een schadevergoedingsvordering in te stellen bij de rechter. Helaas blijkt de praktijk weerbarstiger. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben een slecht of niet werkend webformulier, kennen al dan niet bewust ingebouwde time-outs, staan het uploaden van documenten beperkt toe terwijl deze wel noodzakelijk zijn, hebben geen openbaar (werkend) e-mailadres (verplicht aldus de ACM versus Ryanair), doen onterecht een beroep op buitengewone omstandigheden (Etihad) of gebruikten standaard afwijzingen (Vueling, vonnis ILT/staatssecretaris), vragen om boardingcards (Corendon en Air Arabia), zeggen meermaals toe te zullen betalen waar maanden overheen gaan (Easyjet in het verleden) of betalen zelfs helemaal niet (TACV) etc. Gelukkig helpt de rechter of ReisRecht in al deze zaken. Het Hof heeft ten slotte bepaald dat gezien het geleden tijdverlies onomkeerbaar, objectief en gemakkelijk kwantificeerbaar is, de maatregel die erin bestaat alle door dit ongemak getroffen passagiers onmiddellijk een forfaitaire financiële vergoeding uit te keren, makkelijk te hanteren is. Het betreft een compensatieplicht, en geen vorderingsrecht dat de reiziger steeds moet inzetten.

Aansluitende vluchten, meer dan één maatschappij
In het Folkerts versus Air France – arrest heeft het Hof het volgende bepaald. Ook is compensatie verschuldigd aan de passagier van een vlucht met rechtstreekse aansluitingen die bij vertrek een vertraging heeft opgelopen en haar eindbestemming heeft bereikt met een vertraging van drie uur of meer ten opzichte van de geplande aankomsttijd. Wel mogen de in de verordening neergelegde drempels niet overschreden worden.

Recht op verzorging
In de zaak van McDonagh versus Ryanair is bepaald dat de compensatieplicht niet van toepassing is in het geval van een aswolk, uitbarsting vulkaan. Wel hebben gestrande reizigers recht op verzorging/bijstand. Deze bestaat, en afhankelijk van de duur van de vertraging of het verblijf elders, uit korte communicatiekosten, een hotelovernachting en maaltijden. Er geldt wel een grens cq maximum aan de bijstand. Het verdient dan ook aanbeveling ook de eventuele reisverzekering aan te spreken.

Staking, chaos en uitstel van vluchten
In de zaak Finnair versus Lassooy is helder geoordeeld dat buitengewone omstandigheden enkel betrekking kunnen hebben op ‘een specifiek vliegtuig op een specifieke dag’. Dit is niet het geval wanneer een passagier niet mag instappen wegens de reorganisatie van vluchten ten gevolge van buitengewone omstandigheden in verband met zijn eerdere vlucht. Het begrip ‘buitengewone omstandigheden’ kan de verplichtingen van de luchtvaartmaatschappij beperken en haar zelfs bevrijden van de compensatieplicht. In geen geval echter kan worden aangenomen dat een luchtvaartmaatschappij die een op de datum van een staking van het luchthavenpersoneel geplande vlucht dient te annuleren en nadien zijn latere vluchten reorganiseert, door die staking verplicht was om twee dagen na de annulering van die vlucht een passagier die zich naar behoren voor het instappen heeft gemeld, niet aan boord te laten gaan.

Verschil Verdrag van Montreal en EG 261/2004 (DBC)
In het arrest Moré versus KLM is nogmaals duidelijk het verschil uitgelegd. EG 261/2004, de DBC, voorziet in een stelsel van gestandaardiseerde en onmiddellijke schadevergoeding voor het ongemak dat wordt veroorzaakt door vertraging of annulering van een vlucht. De Verordening regelt het stadium dat voorafgaat aan dat waarop het Verdrag van Montreal (of EG 889/2002) betrekking heeft. En staat dus los van de uit laatstgenoemd verdrag voortvloeiende regeling.

Vertraging voorgaande vlucht en de gevolgen
In het arrest van Cachafeiro tegen Iberia oordeelde het Hof als volgt. Het begrip instapweigering “soms overboeking of geweigerd op je vlucht of je staat niet op de lijst genoemd’ – geldt voor alle gevallen waarin een luchtvaartmaatschappij weigert een passagier te vervoeren en compensatie verplicht is. Dit geldt ook als verschillende boekingen voor aansluitende vluchten waarvoor gelijktijdig is ingecheckt. Als de airline een passagier niet aan boord van een vlucht laat gaan omdat de eerste vlucht van hun boeking een aan haar te wijten vertraging heeft opgelopen en zij onjuist heeft verwacht dat deze passagiers niet op tijd zouden aankomen voor de tweede vlucht.

Technisch mankement is geen overmacht
In het arrest van Van der Lans tegen KLM heeft het Hof onherroepelijk verklaard dat een technisch probleem dat zich plotseling heeft voorgedaan, en ook niet aan gebrekkig onderhoud is te wijten en evenmin tijdens een regulier onderhoud is ontdekt, niet onder het begrip ‘buitengewone omstandigheden’ in de zin van deze bepaling valt. Gezien de activiteiten van een luchtvaartmaatschappij is een onverwachte gebeurtenis inherent aan de normale uitoefening van het bedrijf van de luchtvaartmaatschappij, omdat die luchtvaartmaatschappij gewoonlijk met dit soort onverwachte technische problemen wordt geconfronteerd.

Schade aan vliegtuig door vliegtuigtrap
Het arrest van Siewert tegen Condor stelt dat ook de schade aan een vliegtuig die is veroorzaakt door een vliegtuigtrap en een annulering of vluchtvertraging tot gevolg heeft tot compensatie moet leiden.

De rol van de Inspectie, NEB, handhavende instantie
In een arrest van ReisRecht zelf, de zaak Ruijssenaars tegen de Staatssecretaris, heeft het Hof bepaald dat de handhavende instantie niet verplicht is om naar aanleiding van klachten op te treden teneinde het recht op compensatie van elke individuele passagier te waarborgen. ReisRecht hoopte dat dit feitelijk de noodzaak van allerlei bureaus zou kunnen doen opheffen. Wij vonden het ongerechtvaardigd dat de luchtvaartmaatschappij stelselmatig onder de compensatieplicht uitkomt en veel reizigers naar de rechter moeten stappen. Helaas besliste het Hof anders en gaan wij daarom door. Maar wel als het goedkoopste no cure no pay kantoor dat optreedt in het geval van een vluchtvertraging, overboeking of annulering of andere vakantieklachten tegen 15% exclusief BTW over het resultaat.

Berekening terugbetaling ticket en ticketprijs
In de zaak van Mennens tegen Emirates heeft het Hof ook arrest gewezen. De passagier of reiziger wordt altijd in een bepaalde klasse geboekt op een vlucht. Als een passagier op een vlucht in een lagere klasse is geplaatst, is de airline vaak verplicht een terugbetaling te doen. Uitsluitend de prijs van de vlucht waarop de passagier in een lagere klasse is geplaatst vormt de grondslag voor de terugbetaling. Niet de prijs van alle vervoer waarop het ticket recht geeft.

Aanvaring met vogel “birdstrik”
Een birdstrike an sich kan een terecht beroep op buitengewone omstandigheden opleveren. Maar: de airline kan zich slechts bevrijden van haar betalingsplicht als zij aantoont alle redelijke maatregelen te hebben getroffen die een luchtvaartmaatschappij moet nemen om de risico’s van een aanvaring met een vogel te verkleinen of zelfs weg te nemen. Dit betekent ook de inzet van preventieve controlemaatregelen ten aanzien van die vogels als deze luchtvaartmaatschappij uit technisch en administratief oogpunt daadwerkelijk in staat is die maatregelen te nemen. De maatregelen mogen van de airline geen onaanvaardbare offers verlangen. De luchtvaartmaatschappij moet aantonen dat maatregelen voor de vlucht waarvoor de aanvaring met een vogel gevolgen heeft gehad, daadwerkelijk zijn genomen. Het is aan de rechter om te kijken dat aan deze voorwaarden is voldaan.

Wie is verantwoordelijk voor het informeren van de reiziger?
In het arrest Krijgsman versus de SLM (Surinaamse Luchtvaart Maatschappij) heeft het Hof bepaald dat de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk is voor het tijdig informeren van de passagier. Het betrof hier een wijziging van de vlucht. De airline had de reisagent, touroperator of reisorganisatie wel tijdig geïnformeerd, maar deze informeerden de reiziger te laat, binnen twee weken voor vertrek. De airline moet daarom toch compensatie betalen. De luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk voor haar hulppersonen.

Zelf een vertraging, annulering, wijziging of overboeking?
Mail ons gerust op info@reisrecht.nl. Wij hebben eveneens kennis van diverse internationale wetten die ook in landen gelden buiten de Europese Unie. Ook voor uw andere klachten over een reis of vakantie kunt u bij ons terecht.

Zie ook eerder: HIER, HIER en HIER

Succesvolle vorderingen bij een vluchtvertraging met
Vluchtvertraging KLM
Vluchtvertraging TUIfly
Vluchtvertraging Corendon
Vluchtvertraging Ryanair
Vluchtvertraging Iberia
Vluchtvertraging Lufthansa
Vluchtvertraging Transavia
Vluchtvertraging Etihad
Vluchtvertraging Emirates
Vluchtvertraging Vueling
Vluchtvertraging British Airways
Vluchtvertraging Easyjet
Vluchtvertraging Delta
Vluchtvertraging United Airlines
Vluchtvertraging WOW
Vluchtvertraging Air Canada
Vluchtvertraging Norwegian
Vluchtvertraging Aero Mexico
Vluchtvertraging Singapore Airlines
Vluchtvertraging Flybe
Vluchtvertraging Condor
Vluchtvertraging GermanWings
Vluchtvertraging Thomas Cook Airlines
Vluchtvertraging Jet2fly
Vluchtvertraging Smartwings
Vluchtvertraging Niki
Vluchtvertraging Air Serbia
Vluchtvertraging Air Baltic
Vluchtvertraging Air Cairo
Vluchtvertraging Air Arabia
Vluchtvertraging Alitalia
Vluchtvertraging Austrian Airlines
Vluchtvertraging American Airlines
Vluchtvertraging Air France
Vluchtvertraging Cathay Pacific
Vluchtvertraging China Airlines
Vluchtvertraging China Eastern Airlines
Vluchtvertraging China Southern Airlines
Vluchtvertraging Croatia Airlines
Vluchtvertraging Egyptair
Vluchtvertraging El Al
Vluchtvertraging Eurowings
Vluchtvertraging EVA air
Vluchtvertraging Garuda
Vluchtvertraging Finnair
Vluchtvertraging Freebird
Vluchtvertraging Icelandair
Vluchtvertraging Jet Airways
Vluchtvertraging Jet2.com
Vluchtvertraging Royal Maroc
Vluchtvertraging Royal Jordanian Air
Vluchtvertraging SAS
Vluchtvertraging Surinam Airways
Vluchtvertraging SLM
Vluchtvertraging Swiss
Vluchtvertraging TAP
Vluchtvertraging TUI fly

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt