Overleg ReisRecht en ministerie over handhaving passagiersrechten


14 december 2017 om 12:52 door

ReisRecht en Ministerie voeren overleg
Op 13 december hebben Marinus Hoorntje van ReisRecht en een beleidsmedewerker van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overleg gevoerd over de huidige situatie rondom de handhaving van de rechten van luchtreizigers.

Beginselplicht tot handhaving
Partijen spraken af in een vervolgtraject te zullen streven naar overeenstemming over de toepasselijkheid van de zogeheten ‘beginselplicht tot handhaving’. Die beginselplicht schrijft voor dat een bestuursorgaan dat bevoegd is om handhavend op te treden in de regel van deze bevoegdheid gebruik moet maken. Dit vanwege het algemeen belang dat gediend is met handhaving. In casu gaat het om de vraag in hoeverre de staatssecretaris op grond van de wet verplicht is om er effectief voor te zorgen dat airlines compensatie betalen in geval van een vluchtannulering of een vluchtvertraging van meer dan drie uur.

Discussiepunt
Een bestuursorgaan kan uit eigen beweging (‘ambtshalve’) of op verzoek van een ander overgaan tot handhavend optreden. De rechter heeft reeds bepaald dat er grenzen kunnen worden gesteld aan de verplichting van de staatssecretaris om op verzoek van een passagier de compensatieplicht van de airlines te handhaven. ReisRecht gaat samen met het ministerie proberen vast te stellen of dat ook geldt voor ambtshalve handhaving en, zo ja, in hoeverre.

EG 261/2004
Deze Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 stelt de gemeenschappelijke regels vast inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten.

Meer info?
Mail ons op info@reisrecht.nl of lees eerder HIER en HIER.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt