Vliegmaatschappij moet rekening houden met voldoende overstaptijd.


10 december 2017 om 11:25 door

Vliegtuigmaatschappij moet rekening houden met voldoende overstaptijd en compensatie betalen.
De casus. In een recente zaak heeft de Haarlemse kantonrechter zich gebogen over een boeking bij Delta Airlines, die bestond uit meerdere aansluitende vluchten: Amsterdam – Detroit – Montreal. De eerste vlucht kwam met 24 minuten vertraging in Detroit aan, waarna de passagiers hun aansluitende vlucht hebben gemist, en hun eindbestemming Montreal met een vertraging van ruim 18 uur hebben bereikt. Vanwege die eindvertraging claimen de passagiers op basis van Verordening (EG) 261/2004 per persoon € 600,-.

Verwijt aan passagiers onterecht
Delta Air Lines voert aan dat er in Detroit voldoende overstaptijd resteerde voor de passagiers. Delta Air Lines heeft echter niet weersproken dat voor de passagiers op de luchthaven Detroit een minimale overstaptijd 60 minuten gold. Ondanks deze minimale overstaptijd is Delta Air Lines bij de planning van het reisschema van de passagiers uitgegaan van een overstaptijd van 82 minuten, zodat de passagiers een buffer van slechts 22 minuten hadden om hun aansluitende vlucht te halen bij eventuele vertraging van hun vlucht van Amsterdam naar Detroit. De onderhavige vertraging bedroeg 24 minuten. Onder die omstandigheden lag het op de weg van Delta Air Lines om nader te onderbouwen, met feiten, dat de passagiers desondanks hun aansluitende vlucht wel hadden kunnen halen. Omdat de airline hierin niet slaagt, moet aan de passagiers € 600,- p/p worden betaald.

Passagier-gerelateerde schema versus vliegtuig- gerelateerde schema
Als een airline aan een passagier een ticket verkoopt dat bestaat uit meerdere aansluitende vluchten (reisschema) dan moet die airline i.v.m. een mogelijke vertraging op het eerste traject dus rekening houden met een ruime overstaptijd. De rechter beoordeelt de claim dan binnen de context van het passagier-gerelateerde reisschema. Deze situatie moet niet worden verward met de situatie waarin de passagier voorafgaande aan zijn vlucht wordt geconfronteerd met een vertraging van het voor die vlucht gereserveerde toestel. Voor dat toestel heeft de airline een apart schema vastgesteld: het vliegtuig-gerelateerde schema. Binnen dat schema spreken we niet van overstaptijd, maar van reservetijd. Elke airline moet tussen de aansluitende vluchten voldoende reservetijd inplannen. De rechter beoordeelt de claim dan binnen de context van het vliegtuig-gerelateerde reisschema.

Buitengewone omstandigheid versus bevrijding van de betalingsplicht
Indien een vlucht te maken krijgt met een gebeurtenis die kan worden gekwalificeerd als een buitengewone omstandigheid (overmacht), zoals een birdstrike of een blikseminslag, en indien de vlucht daardoor vertraagd raakt, dan betekent dat niet automatisch dat de airline is bevrijd van zijn verplichting om compensatie te betalen (betalingsplicht). De airline moet dan nog altijd aantonen dat er in het schema voldoende overstap- en reservetijd is ingepland én dat hij er alles aanheeft gedaan om de vertraging te voorkomen dan wel te beperken. Kan de airline dat niet aantonen, dan moet hij alsnog compensatie aan de passgier betalen.

Bewijsvoering
Bij het recht op compensatie als gevolg van een vluchtvertraging draait het allemaal rond bewijsvoering. Het komt er in essentie op neer dat elke airline bij elke vluchtvertraging van meer dan drie uur aan de passagiers moet aantonen dat hij van zijn compensatieplicht is bevrijd. De airline kan daarbij dus niet volstaan met een beroep op overmacht. De airline moet onder overlegging van bewijsstukken concreet aantonen waaruit de vluchtvertragende gebeurtenis bestond en daarenboven moet de airline onder verwijzing naar het relevante recht (jurisprudentie) aantonen dat hij van zijn betalingsverplichting is bevrijd.

Rol van de Nationale Toezichthouder
Elke EU-lidstaat heeft een toezichthouder die verplicht is om de betalingsplicht van de airlines te handhaven. In Nederland is dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Die handhaving moet doeltreffend en non-discriminatoir zijn. Gelet op de hierboven geschetste situatie is het uitermate inefficiënt en ondoeltreffend dat elke airline bij elke vluchtvertraging van meer dan drie uur aan elke passagier bewijsstukken van zijn bevrijding overlegt. Doeltreffende naleving en handhaving van de passagiersrechten vereist dat de ILT bij elke vluchtvertraging van meer dan drie uur eenmalig controleert of het betreffende vluchtincident al dan niet een betalingsplicht oplevert. De conclusies kunnen door de ILT op zijn website worden gepubliceerd. Dan snijdt het mes aan twee kanten: het bespaart de airlines en de ILT de moeite om steeds opnieuw individuele zaken over een-en-hetzelfde vluchtincident te behandelen en het verschaft passagiers heldere informatie omtrent hun rechten, waardoor zij niet langer genoodzaakt zijn om hun toevlucht te zoeken tot dure claimbedrijven.

ReisRecht helpt bij het verkrijgen van compensatie
Mail ons via info@reisrecht.nl. Zie eerder HIER

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt