Reisagent American Express moet 7000 euro betalen aan zwangere reiziger


7 februari 2018 om 19:03 door

Reisagent moet klant vragen naar zwangerschap in bepaalde gevallen
American Express International Inc. (hierna American Express of Amex) heeft een procedure verloren die namens een consument is aangespannen. De reisagent, American Express in deze, moet bijna 7.000 euro betalen aan een man en zijn zwangere echtgenote die niet mee mochten met een cruise van VCK Cruises (van ruim 4.100 euro). De reisagent had moeten vragen naar een eventuele zwangerschap. De cruisemaatschappij had in haar voorwaarden namelijk staan dat vrouwen voor of tijdens de cruise nog geen 24 weken zwanger mogen zijn.

American Express als reisagent
American Express, Amex, bemiddelt als reisagent ten behoeve van ‘cardmembers’ van American Express bij de totstandkoming van reisovereenkomsten. De reiziger beschikte over een Platinum American Express Card en boekte de reis via American Express. Het uiteindelijke doel van de reis was een cruise met VCK-cruises.

Wat gebeurde er bij boeking van de reisovereenkomst?
De reiziger boekte regelmatig reizen en vluchten via American Express. In het voorjaar van 2016 heeft de reiziger Amex ingeschakeld om door hem geboekte vluchten naar Curaçao om te boeken naar Dubai. Zijn echtgenote was zwanger en zij wilde geen risico lopen in verband met het zika-virus dat op Curaçao een risico zou vormen. Op 27 mei 2016 heeft deze consument American Express opdracht gegeven voor hem, zijn vrouw en kind, en een vriendin met twee kinderen een cruisevakantie te zoeken.

Wensen klant, offerte VCK Cruises en aanvullende informatie
In een email van 1 juni 2016 heeft de consument aan Amex te kennen gegeven dat hij een door America Express voorgestelde cruise, van 6 tot 13 augustus 2016, via VCK met Norwegian Cruises wilde boeken en zijn wensen doorgegeven. De klant wenste hutten tegenover elkaar.

Op 2 juni 2016 heeft American Express een offerte van VCK Cruises met bijlage gestuurd. De bijlage bestond uit 22 pagina’s. De eerste 12 pagina’s bevatten het vaarschema, informatie over vaccinaties en reisdocumenten, en de persoonsgegevens. Pagina’s 13 tot en met 22 gaven in alfabetische volgorde ‘aanvullende informatie over uw schip’.
Allerlei onderwerpen, waaronder Activiteiten, Alcohol, Bagage, Drinkwater, Fitness centre, Kapper, Kerkdiensten, Rookbeleid, etcetera, werden beschreven.

Het kopje ‘zwanger’ 24 weken
Op de laatste pagina stond onder het kopje ‘Zwanger’ het volgende: Vrouwen mogen voor of tijdens de cruise nog geen 24 weken zwanger zijn. Als u zwanger bent of reist met iemand die zwanger is, dan moet de persoon in kwestie een brief van de dokter overhandigen met de datum waarop de baby wordt verwacht, dat zij medisch geschikt is om te reizen en dat de zwangerschap geen hoog risico met zich meedraagt (…).

Bevestiging
Amex heeft op dezelfde dag nog, 2 juni 2016, laten weten dat zij de reservering in orde ging maken. De boeking is op 6 juni 2016 schriftelijk bevestigd aan de reizigers. Hierbij werd ook verwezen naar de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van VCK Cruises en de ANVR Reisvoorwaarden, te vinden op de in de mail genoemde websites. De reissom bedroeg € 4.626,50 exclusief reserveringskosten van Amex van € 30,00.

ANVR-reisvoorwaarden
Artikel 3 lid 1 van de ANVR Reisvoorwaarden luidt samengevat en versimpeld als volgt:
De informatieplicht. De consument zal, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, belangrijke en noodzakelijke gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan de reisagent. De consument moet ook informatie vertrekken over de lichamelijke en/of geestelijke situatie en andere relevante – waaronder medische – aspecten, alsmede over beperkte mobiliteit, of de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en/of mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Indien de consument in zijn informatieplicht te kort schiet, zijn de eventuele negatieve financiële gevolgen voor zijn rekening.

De reis begon maar strandde al snel
Het reisgezelschap is naar Venetië gevlogen en heeft zich op 6 augustus 2016 gemeld bij de incheckbalie aan de haven van de cruisemaatschappij. Daar moesten zij een Public Health Questionnaire invullen. Toen bleek dat de echtgenote meer dan 24 weken (circa 25 weken) zwanger was en werd hen de toegang tot het schip geweigerd.

Aanbod, hulp en bijstand American Express
Amex heeft voor het reisgezelschap een overnachting geregeld in een hotel in Venetië en daaropvolgend een verblijf in een 5 sterren-hotel in Rimini. Het verblijf is verlengd tot en met 14 augustus 2016. Het reisgezelschap heeft zelf de hotelkosten betaald. Amex heeft na de reis op 9 september 2016 een bedrag van € 470,– (10% van de kosten van de cruise) aan de reizigers overgemaakt.

Wat vorderde de klant?
De klant was duidelijk niet te spreken over het lage aanbod van American Express. Hij eiste bijna 13.000 euro. Dit bestond uit een bedrag wegens dwaling en een som vanwege onrechtmatig handelen van American Express. Hij verzocht tevens om vernietiging van de reisovereenkomst. De schade bestaat uit de hotelkosten die de klant heeft gemaakt voor het reisgezelschap (€ 1.327,50 voor de eerste nacht in Venetië en € 9.387,– voor het verblijf tot en met 14 augustus 2016 in Rimini), de kosten voor wijziging van de vluchtdatum (552,–), de transfer van het hotel in Rimini naar de luchthaven (€ 440,–) en gederfd vakantiegenot (€ 1.226,47).

American Express wist niets van zwangerschap
Amex betwist de stelling van de consument dat zij op de hoogte was van de zwangerschap van diens echtgenote. Vast staat dat Amex niet heeft geïnformeerd naar een eventuele zwangerschap van een van de leden van het reisgezelschap. Ook staat vast dat Amex gedurende het bemiddelingstraject niet actief heeft gewezen op de voorwaarde van VCK en/of Norwegian Cruises, inhoudend dat vrouwen voor of tijdens de cruise geen 24 weken zwanger mogen zijn. Amex heeft de reisbescheiden van VCK, met een bijlage waarin de voor uitvoering van de cruise cruciale voorwaarde op de allerlaatste van 22 pagina’s (tussen Zeeziek en Zwembaden) is vermeld, zonder enige verwijzing daarnaar aan de klanten toegestuurd.

Volgens Amex is het een feit van algemene bekendheid dat voor (hoog)zwangere vrouwen beperkingen gelden voor het reizen en de klant zelf had hier volgens haar onderzoek naar moeten doen. De klant betwist dit.

American Express schuift de bal ook door naar VCK-Cruises
Vele reisagenten denken dat zij niet aansprakelijk zijn als sprake is van een pakketreis die geheel bij een reisorganisator (VCK-Cruises) is ondergebracht. Een cruise is overigens volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van Europa al een pakketreis. American Express beriep zich in eerste instantie op het feit dat VCK-Cruises de contractpartij van de reiziger was. American Express zou slechts bemiddelen. Deze gedachtegang getuigt echter van een beperkte kennis. American Express verweerde voorts dat als zij aan te spreken was, er geen sprake was van onrechtmatig handelen of een toerekenbare tekortkoming. Amex voerde o.a. ook nog aan dat de reiziger zelf schuld had aan de ontstane schade. De reiziger gaf als reactie hierop aan dat hij de bemiddelende partij aan wilde spreken en hij zijn vordering op American Express wilde betrekken, niet VCK-Cruises.

Oordeel rechtbank
Dat bij een zwangerschap van 25 weken beperkingen gelden voor het reizen, in het bijzonder voor deelname aan een cruise, is naar het oordeel van de rechter geen feit van algemene bekendheid. Dat dit wel zo is, heeft Amex onvoldoende onderbouwd gesteld. De consument en zijn zwangere echtgenote zijn ten slotte ook op 6 augustus 2016 zonder op enigerlei wijze daarin te zijn beperkt, per vliegtuig naar Venetië gereisd. Waarom kon dat dan wél?

Amex heeft ook aangevoerd dat de klant zelf melding had moeten maken van de zwangerschap van zijn echtgenote, nu artikel 3 lid 1 van de ANVR-boekingsvoorwaarden dat voorschrijft. Dit standpunt wordt verworpen. Genoemd artikel geeft een zeer algemene informatieverplichting. Hoewel zwangerschap daarin wordt genoemd, is dit in een context die gaat over beperkte mobiliteit en noodzaak tot begeleiden. De klant had daaruit niet hoeven opmaken dat hij Amex van de zwangerschap van zijn vrouw op de hoogte moest stellen. Gesteld noch gebleken is immers dat er (medische) complicaties waren tijdens de zwangerschap, die leidden tot beperkte mobiliteit en/of noodzakelijke begeleiding.

Harde voorwaarde, reisagent moét info melden
Het gaat hier om een harde voorwaarde van de reisorganisatie, die – zoals is gebleken – van doorslaggevende betekenis is voor het uitvoeren van de reisovereenkomst. Over een dergelijke voorwaarde voor deelname aan een reis behoort de reisagent als bemiddelaar – die de voorwaarde kent – zijn klanten te informeren. Daarop is slechts een uitzondering denkbaar als duidelijk is dat een zwangerschap van de klant niet tot de mogelijkheden behoort, bijvoorbeeld bij uitsluitend mannelijke of bejaarde deelnemers aan de cruise. Naar het oordeel van de kantonrechter is Amex dan ook tekort gekomen in de nakoming van de bemiddelingsovereenkomst. De bemiddeling heeft immers geleid tot een onuitvoerbare reisovereenkomst. Deze tekortkoming kan Amex worden toegerekend.

Amex heeft de klant niet voldoende geïnformeerd over de voorwaarden voor deelname aan een cruise bij VCK.
Dat de reizigers schade hebben geleden als gevolg van de tekortkoming van Amex kan worden vastgesteld. Die schade is als volgt begroot.

Amex dient sowieso de kosten van de niet doorgegane cruise te vergoeden: € 4.626,50 (exclusief reserveringskosten van € 30,–).
De klant heeft er, begrijpelijk, voor gekozen om een alternatieve vakantie te boeken in plaats van terug naar huis te keren. Amex heeft er van haar kant alles aan gedaan om een alternatief te vinden en is daar ook in geslaagd. Partijen hebben desgevraagd ter zitting laten weten dat zij bij het boeken van de hotels niet met elkaar hebben besproken voor wiens rekening de kosten van het alternatief verblijf zouden komen. [eiser] kon er dus niet zomaar van uit gaan dat deze kosten – die ruim twee keer zo hoog waren als de kosten van de geboekte cruise – door Amex zouden worden vergoed. Nu de door de klant gevorderde kosten voor de alternatieve vakantie alles bij elkaar echter ruim tweemaal zo hoog zijn als de aanvankelijk geplande cruise, komen de extra kosten (dus na aftrek van de € 4.626,50 die voor de cruise was betaald) slechts voor de helft voor rekening van Amex. Inclusief de kosten voor de transfer van Rimini naar de luchthaven, doch met aftrek van de kosten van de verlenging met een extra dag en de gewijzigde vluchtdatum. Laatstgenoemde kosten zijn immers het gevolg van de keuze om een dag langer te blijven en zijn daarom geen schade die voor vergoeding in aanmerking komt. Dit leidt tot het volgende bedrag dat voor vergoeding in aanmerking komt: (12/13 x € 11.154,50) minus € 4.626,50 gedeeld door 2 =) € 2.834,98.

Maar geen schade gederfd vakantiegenot
Het gevorderde bedrag aan gederfd vakantiegenot is op geen enkele wijze onderbouwd. De klant heeft ter zitting verklaard dat hij ondanks het niet doorgaan van de cruise een hele goede vakantie heeft gehad. Dat sprake is geweest van ongenoegen over de gang van zaken wil de rechter wel aannemen, maar voor een vergoeding wegens gederfd vakantiegenot bestaat onvoldoende grond, zodat die wordt afgewezen. American Express moet wel nog de proceskosten betalen.

Hoger beroep?
De uitspraak lijkt vergaande consequenties te hebben. Indien een reis een zeer beperkende voorwaarde kent, moet de reisagent of reisorganisator de klant pro-actief vragen of dit een probleem is of kan zijn om te boeken. ReisRecht is benieuwd of deze uitspraak stand houdt in een eventueel hoger beroep of soortgelijke situatie.

Bron: rechtspraak, eerder nieuws zie ook gederfd reisgenot en creditcard.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt