Voorwaarden


29 februari 2012 om 22:45 door

<h1>Algemene Voorwaarden Rincón Pardo / ReisRecht</h1> <p> </p> <p>ARTIKEL 1 – ALGEMEEN</p> <p>In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:</p> <p>1. RP: Rincón Pardo, Juridisch advies & Rechtsbijstand, eveneens h.o.d.n. ReisRecht en reisrecht.nl.</p> <p>2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan RP opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.</p> <p>3. (RP-)adviseur: de persoon die voor RP de opgedragen werkzaamheden uitvoert.</p> <p>4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan RP ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door RP vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.</p> <p> </p> <p>ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID</p> <p>1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen RP en opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd.</p> <p>2. Voorzover voor de desbetreffende RP-adviseur gedrags- en beroepsregels gelden, maken deze deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor RP voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.</p> <p> </p> <p>ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST</p> <p>1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat RP aan de opdrachtgever heeft laten weten dat de opdracht wordt aanvaard.</p> <p>2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.</p> <p> </p> <p>ARTIKEL 4 – TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE DOOR DE OPDRACHTGEVER</p> <p>1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke RP overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.</p> <p>2. In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever RP op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.</p> <p>3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan RP ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.</p> <p>4. Opdrachtgever is gehouden RP onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.</p> <p>5. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.</p> <p>6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.</p> <p> </p> <p>ARTIKEL 5 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT</p> <p>1. RP zal de werkzaamheden, door middel van zijn adviseurs, naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; RP kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.</p> <p>2. RP bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever in redelijkheid kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon die bij of met RP werkzaam is, brengt zulks – behoudens voorzover opdrachtgever en RP uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen – niet met zich mee dat de werkzaamheden uitsluitend door deze persoon of onder diens verantwoordelijkheid mogen worden uitgevoerd, noch dat door het overlijden van deze persoon de opdracht eindigt, noch dat deze persoon (mede)aansprakelijk kan worden gesteld voor enige tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.</p> <p>3. RP verricht alle werkzaamheden die naar zijn inzicht voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn, daaronder begrepen het initiëren van wob-procedures en procedures ter verkrijging van proceskosten en dwangsommen i.h.k.v. de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen.</p> <p>4.  In geval van no cure no pay wordt de opdracht, gedurende de uitvoering ervan, niet eenzijdig door opdrachtgever ingetrokken. Opdrachtgever onthoudt zich van elk handelen of nalaten waardoor de uitvoering van de opdracht feitelijk onmogelijk wordt gemaakt. Tijdens de uitvoering van de opdracht onthoudt opdrachtgever zich van elk rechtstreeks contact met derden buiten medeweten van RP om, daaronder begrepen contact met wederpartijen, overheidsinstanties en branchegenoten van RP.</p> <p>Overtreding van de bepalingen uit dit artikellid heeft tot gevolg dat opdrachtgever een boete van € 100,- aan RP verschuldigd is en, cumulatief, dat RP gerechtigd is om alle daadwerkelijke kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.  </p> <p>5. Gedurende de uitvoering van de opdracht onthoudt opdrachtgever zich van juridische actie, in welke vorm dan ook, voor zover deze betrekking heeft op de wijze waarop RP uitvoering geeft aan de opdracht met inachtneming van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. Overtreding van deze bepaling heeft tot gevolg dat opdrachtgever een boete van € 100,- aan RP verschuldigd is en, cumulatief, dat RP gerechtigd is om alle daadwerkelijke kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. </p> <p>6. In geval van no cure no pay is RP met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden, gedurende de gehele looptijd daarvan, slechts gehouden om opdrachtgever in kennis te stellen van het definitief behaalde eindresultaat. </p> <p>7. Indien RP ter uitvoering van de opdracht besluit tot het bewandelen van een specifiek juridisch traject, wordt RP door opdrachtgever gevrijwaard van eventuele aanspraken in het kader van een mogelijk alternatief traject.  </p> <p>ARTIKEL 6 – GEHEIMHOUDING</p> <p>1. RP is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.</p> <p>2. RP is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval RP voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.</p> <p>3. RP is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.</p> <p>4. Tenzij daartoe door RP voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van RP, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.</p> <p>5. RP zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.</p> <p> </p> <p>ARTIKEL 7 – INTELLECTUELE EIGENDOM</p> <p>1. RP behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.</p> <p>2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede zijn begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van RP, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.</p> <p>3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van RP.</p> <p> </p> <p>ARTIKEL 8 – HONORARIUM</p> <p>1. Het honorarium van RP wordt berekend met inachtneming van de ter zake toepasselijke tarieven van RP en is verschuldigd naarmate door RP werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. In geval van ‘no cure no pay’ wordt vooraf een percentage (excl. btw) van het te behalen resultaat afgesproken. </p> <p>2. Alle eventuele nadere kosten, waaronder begrepen griffirecht, komen voor rekening van RP.</p> <p>In geval van ‘no cure no pay’ komen eventuele proceskostenvergoedingen en overige uitkeringen, waaronder begrepen dwangsommen bij niet tijdig beslissen ex art. 4:17 Awb, ten goede aan RP. Bij niet naleving van deze bepaling is opdrachtgever aan RP een terstond opeisbare boete van € 250,- verschuldigd; daarenboven is RP  gerechtigd om alle daadwerkelijk door hem gemaakte kosten in rekening te brengen.</p> <p>3. RP heeft altijd het recht een of meerdere voorschotten aan de opdrachtgever in rekening te brengen, ook wanneer zulks niet in een offerte of opdrachtbevestiging is vermeld.</p> <p>4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is RP gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en RP hierover andere afspraken hebben gemaakt.</p> <p>5. Het honorarium van RP, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en RP hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan RP verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.</p> <p>6. Bij niet-naleving van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot een no cure no pay-overeenkomst, is RP gerechtigd de daadwerkelijke kosten in rekening te brengen.   </p> <p> </p> <p>ARTIKEL 9 – BETALING</p> <p>1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta dan wel in de in de factuur aangegeven valuta door middel van overmaking ten gunste van een door RP aan te wijzen bankrekening. Bij niet tijdige betaling is over het openstaand bedrag een rente van 1% op maandbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.</p> <p>2. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die RP maakt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd (NOVA-tarief) met een minimum bedrag van tweehonderdvijftig euro.</p> <p>3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van RP daartoe aanleiding geeft, is RP gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door RP te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is RP gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan RP uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.</p> <p>4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaam-heden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.</p> <p> </p> <p>ARTIKEL 9A – DERDENREKENING</p> <p>Geldelijke vergoedingen die na bemiddeling door RP door een derde aan opdrachtgever verschuldigd zijn, worden betaalbaar gesteld op de door RP beheerde derdenrekening, waarna RP met inachtneming van de ter zake toepasselijke tarieven en Algemene Voorwaarden voor verrekening met opdrachtgever zorg draagt.</p> <p> </p> <p>ARTIKEL 10 – RECLAMES</p> <p>1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan RP te worden kenbaar gemaakt.</p> <p>2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.</p> <p>3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft RP de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.</p> <p> </p> <p>ARTIKEL 11 – TERMIJNEN</p> <p>1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld.</p> <p>2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.</p> <p>3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij RP de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.</p> <p> </p> <p>ARTIKEL 12 – OPZEGGING</p> <p>1. Opdrachtgever en RP kunnen, behoudens in geval van ‘no cure no pay’ (zie artikel 5, vierde lid), te allen tijde de overeenkomst opzeggen.</p> <p>2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.</p> <p> </p> <p>ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID</p> <p>1. RP is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. RP is evenwel niet aansprakelijk voor:</p> <ul> <li>bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan RP;</li> <li>bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door RP ingeschakelde hulppersonen (werknemers van RP daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met RP verbonden organisatie;</li> <li>bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.</li> </ul> <p>2. RP heeft te allen tijde het recht door opdrachtgever geleden schade voorzover mogelijk ongedaan te maken.</p> <p>3. Opdrachtgever is, indien hij overweegt RP aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met RP in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.</p> <p>4. De aansprakelijkheid van RP voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot driemaal het bedrag dat opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 8 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan RP heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt.</p> <p>5. De aansprakelijkheid van RP voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door RP gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.</p> <p>6. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij RP te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.</p> <p>7. Opdrachtgever is gehouden RP schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van RP ten behoeve van opdrachtgever. Dit lid is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.</p> <p>8. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van RP, alsmede de uit het vorige lid voortvloeiende vrijwaringsplicht van opdrachtgever, gelden niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van RP.</p> <p>9. RP is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, RP of derden.</p> <p>10. In het geval van een opdracht in het kader van Verordening 261/2004 is RP niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de behandeling van die opdracht voor zover deze niet binnen twaalf maanden na het vluchtincident aan RP is verstrekt.</p> <p> </p> <p>ARTIKEL 14 – OPSCHORTINGS- EN RETENTIERECHT</p> <p>1. RP is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.</p> <p>2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid omvat tevens het opschorten van de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden.</p> <p>3. Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing voorzover zulks strijdig is met de voor de desbetreffende adviseur respectievelijk werkzaamheden van RP geldende beroeps- en gedragsregels.</p> <p> </p> <p>ARTIKEL 15 – VERVALTERMIJN</p> <p>Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens RP in verband met het verrichten van werkzaamheden door RP in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgeverbekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.</p> <p> </p> <p>ARTIKEL 16 – SLOTBEPALINGEN</p> <p>1. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden worden mede gemaakt ten behoeve van de partners van RP, alsmede ten behoeve van al degenen die voor RP werkzaam zijn.</p> <p>2. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en RP waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.</p> <p>3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en RP, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.</p> <p>4. In afwijking van het bepaalde in lid 3 zijn opdrachtgever en RP bevoegd om geschillen voor te leggen aan de geschilleninstantie ingesteld door de beroepsorganisatie waarbij de RP adviseurs zijn aangesloten, indien het gaat om geschillen met adviseurs die bij die beroepsorganisatie zijn aangesloten.</p>

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt