Renovatiewerkzaamheden hotel leiden tot overlast


13 oktober 2011 om 13:32 door

Reisorganisator moet aan reiziger een vergoeding van € 1.250,- betalen

13 oktober 2011

Klager is in de door hem geboekte accommodatie geconfronteerd met aanzienlijke renovatiewerkzaamheden, die een zeer negatieve impact hebben gehad op zijn verblijf aldaar. Het komt de commissie voor, dat de reisorganisator de overlast, die klager heeft gehad, niet op de juiste merites heeft beoordeeld.

Weliswaar is van de zijde van de reisorganisator erkend dat de renovatiewerkzaamheden van invloed zijn geweest op klagers vakantie, maar in de ogen van de commissie wordt de mate van de door klager ondervonden overlast door de reisorganisator gebagatelliseerd door deze af te doen als normaal periodiek onderhoud.
De commissie is echter van oordeel, dat van enig vakantiegenot onder de door klager geschetste en voor de commissie plausibele omstandigheden nauwelijks sprake is geweest. Hieraan kan niet afdoen, dat de reisorganisator, zoals hij heeft gesteld, niet op de hoogte is geweest van de werkzaamheden in het hotel. Immers, bij het uitvoeren van de reisovereenkomst is de hoteldirectie in haar verhouding tot de reisorganisator te beschouwen als hulppersoon bij de uitvoering van de overeenkomst. Voor het tekortschieten jegens klager van de hoteldirectie is derhalve de reisorganisator aansprakelijk.

Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden, dat de reisorganisator klager een hogere vergoeding verschuldigd is dan deze heefr geboden De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dan ook vast op het hierna te noemen bedrag.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.

Beslissing

De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 1.250,–, de aangeboden vergoeding daarin begrepen. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt