Rapport van Europees Parlement over voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004.


25 januari 2014 om 12:31 door

EP: slechts klein gedeelte die recht heeft op compensatie, ontvangt bedrag .

25 januari 2014

Wijziging EG 261/2004
De Commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement heeft een rapport gepubliceerd over het voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004.

ReisRecht heeft een selectie gemaakt van een aantal in het oog springende passages.

Europees Parlement:
De luchtvaartsector heeft de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen ondergaan die samenhangen met een toename van het aantal passagiers en vluchten op de geliberaliseerde Europese markt. Deze op zich positieve ontwikkeling werd echter enigszins overschaduwd door de toepassing van oneerlijke praktijken en een teruglopende kwaliteit van de dienstverlening, met alle negatieve gevolgen voor de reizigers van dien.

Onvolledige uitvoering compensatieplicht
“De onvolledige en inconsistente uitvoering van de bestaande verordening door zowel de luchtvaartmaatschappijen als de nationale instanties veroorzaakt verwarring bij passagiers en de luchtvaartsector. Bovendien hebben passagiers te weinig informatie over hun rechten en zijn ze ontevreden met de omstandigheden en de kosten die verbonden zijn aan de handhaving van die rechten.”

“Uit de cijfers blijkt dat slechts een klein gedeelte van de passagiers die in theorie recht hebben op voordelen en compensatie, hier daadwerkelijk een vordering toe indient en het gevorderde bedrag vervolgens ook ontvangt.””De cruciale factor is dat luchtvaartmaatschappijen die een vlucht uitvoeren niet automatisch de rechten van de betrokken passagiers erkennen. Daarom moeten passagiers afzonderlijk aanspraak maken op hun rechten bij grote internationale bedrijven. De klanten voelen zich onzeker in zulke situaties, niet in de laatste plaats vanwege de complexiteit van het proces.

Rechter te onzeker en duur
Veel passagiers schrikken ervoor terug om naar de rechter te stappen, gezien de hoge kosten en inspanningen die daarmee gemoeid zijn, wat wordt uitgebuit door sommige luchtvaartmaatschappijen om zo geen consumentenbescherming te hoeven bieden. “Passagiers die hun aansluitende vlucht missen, moeten ook compensatie kunnen eisen op soortgelijke basis als passagiers van wie de vlucht vertraging heeft of geannuleerd is.”

Technisch mankement ook compensatie
“De rapporteur schaart zich achter de uitspraak van het Hof in de zaak Wallentin/Herrmann dat technische mankementen – als algemene regel – geen buitengewone omstandigheden vormen. Technische problemen moeten bij wijze van uitzondering worden beschouwd als buitengewone omstandigheden als ze worden veroorzaakt door omstandigheden die niet beheersbaar zijn voor de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, die de vliegveiligheid aantasten en als gevolg waarvan de vlucht niet op normale wijze kan worden voortgezet.” (…)

Geannuleerde vlucht
“Bovendien moet met een amendement duidelijk worden gemaakt dat zelfs als een vluchtverstoring veroorzaakt zou zijn door buitengewone omstandigheden, bewezen moet worden dat de luchtvaartmaatschappij alle maatregelen correct had getroffen om te voorkomen dat de vlucht geannuleerd moest worden. Alleen als aan beide voorwaarden wordt voldaan, mag de luchtvaartmaatschappij worden vrijgesteld van compensatiebetaling (artikel 5, lid 3).”

Klachtenprocedure verbeteren ADR
“Er zijn verscheidene amendementen ingediend op het nieuwe artikel 16 bis over vorderingen en klachtenprocedures om de tekst af te stemmen op de nieuwe Richtlijn 2013/11/EU betreffende alternatieve geschillenbeslechting (ADR)[1]waarin lidstaten verplicht worden gesteld nationale organen op te richten die zich bezig zullen houden met buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Deze organen zullen in de toekomst passagiersklachten in behandeling nemen. De weigering van luchtvaartmaatschappijen om deel te nemen aan ADR-stelsels en -procedures vormt een groot probleem, en daarom moet de verordening voorzien in de verplichting voor luchtvaartmaatschappijen om zich aan te sluiten bij een ADR-stelsel. De klachtenprocedure bij de luchtvaartmaatschappij laat het recht van de passagier op toegang tot het rechtssysteem en buitengerechtelijke geschillenbeslechting onverlet (artikel 16 bis, lid 2).”

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt