Privacybeleid


Privacyverklaring: Privacy- en cookiebeleid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten, services en websites die door onze organisatie worden aangeboden of beheerd.

ReisRecht
Ridderstraat 60
4902 AC Oosterhout
KvK:62216732
Mail: info[AT]reisrecht.nl

ReisRecht.nl

ReisRecht is een full-service juridisch (advies)bedrijf dat zowel consument als reisorganisator, reisagent, reis- of annuleringsverzekeraar, hogeschool, universiteit, advocaat, of ander (toeristische) dienstverlener of belanghebbenden adviseert, rechtsbijstand biedt, hulp bij regres aanbiedt of op andere wijze bijstaat.

Privacybescherming

Wij beseffen dat uw privacy(bescherming) erg belangrijk is. Voor u én ons. Deze Privacyverklaring is van toepassing op bezoekers en gebruikers van onze website (www.reisrecht.nl) alsook op klantcontacten met ons bedrijf en onze medewerkers en met betrekking tot alle aangeboden producten en diensten van ReisRecht.nl. Wij respecteren uw privacy en informeren u hierbij over de gegevens die wij verzamelen en verwerken.

Derden

Deze Privacyverklaring is slechts van toepassing op onze eigen website, diensten en overeenkomsten. Op onze website kunt u mogelijk hyperlinks van derden aantreffen of Social Media-links. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud waarnaar deze verwijzen, noch het Privacybeleid van deze derden. Dit betekent ook dat deze derden cookies kunnen plaatsen om uw bezoek- en clickgedrag op een website bij te houden of monitoren. Wij maken geen bewuste reclame voor derden op onze website.

Cookiebeleid

Onze organisatie maakt gebruik van Google Analytics, waardoor een cookie geplaatst word via Google op de website die tot een individu of IP-adres te herleiden kunnen zijn. Wij maken gebruik van deze analytische tool om het algemene bezoekersverkeer op onze website te kunnen meten en eventuele fouten te kunnen herstellen of verbeteringen te kunnen doorvoeren. Zonder gebruikmaking van de cookie kan de website niet goed functoneren.

Wat zijn cookies?

Het plaatsten van een Cookie is een techniek om ervoor te zorgen dat informatie wordt verzameld en gebruikt.

Waarom cookies?

Dankzij een cookie kan een webbeheerder zien welke pagina’s (vaak) bezocht worden, welke artikelen interessant(er) zijn voor de lezers, hoe vaak wij bezocht worden enzovoort. Dit levert informatie op om de site waar nodig aan te passen, aantrekkelijker te maken, fouten te herstellen.

Welke cookies?

Op onze site wordt Google Analytics Tracking gebruikt.

Cookies gevaarlijk?

Dat is persoonlijk. Cookies zijn in het algemeen veilig. Door u ontvangen spam, e-mails of marketingacties kunnen niet het gevolg zijn van onze cookies. De cookies slaan namelijk niet uw e-mailadres of telefoonnummer op. Wij vragen deze ten slotte niet bij clickgedrag.

Kan ik cookies uitschakelen?

U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies door op uw PC/aptop/Tablet/Smartphone naar de afmeldingspagina voor advertenties te gaan of cookies uit te schakelen. Indien u nog vragen mocht hebben over ons beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via info[at]reisrecht.nl Cookies kunt u in uw browser, zoals Explorer, Fox, Chrome, Safari etc. verwijderen of uitschakelen. Kijkt u hiervoor naar uw beveiligings- of privacyinstellingen.

Privacy: hoe, wat verzamelen wij kort en waarom

Persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor het geven van enig advies of uitvoeren van enige overeenkomst/opdracht. Persoonsgegevens worden verzameld via telefoon, whatsapp, e-mail of via onze website, en op uw initiatief indien u ons een verzoek toestuurt. Voor enige opdracht hebben wij uw contactgegevens nodig, waaronder uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, kopie reisbescheiden en in het geval van een vordering een kopie ID. De dan bij ons bekende persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg verwerkt en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. ReisRecht.nl conformeert zich uitdrukkelijk aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de AVG per 25 mei 2018.

Nog geen 16?

Wij wensen uitdrukkelijk geen persoonsgegevens te verwerken van jongeren onder de 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Wij zullen bij het constateren van overtreding hiervan, of bij misbruik, dan ook alle persoonsgegevens direct verwijderen of u benaderen om deze toestemming alsnog te verkrijgen van een ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

Persoonsgegevens

Hieronder verstaan wij alle gegevens die tot een individu te herleiden zijn. Wij gebruiken uitsluitend de persoonlijke gegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt of verplicht bent te verstrekken uit hoofde van wet- en regelgeving of voor het correct uitvoeren van de opdracht of het consult. Wij zullen deze gegevens nimmer gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij delen de klantgegevens nimmer met derden, tenzij met juridisch aan te spreken partijen, overheidsinstanties, toezichthouders, rechtbank, gerechtsdeurwaarder of die betrokken zijn of moeten worden voor de vordering, aansprakelijkheidsstelling, advies of raadpleging.

Registerplicht

Onze organisatie is per 25 mei 2018 en uit hoofde van de wet tot op zekere hoogte verplicht een register bij te houden van wát wij verzamelen, de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, met welk doel, over de bewaartermijn en met wie wij persoonsgegevens delen. Bijzondere gegevens vergen daarbij onze extra aandacht. Dit zijn dié gegevens die ons of onze hulppersonen meer vertellen over een mogelijke religieuze of medische achtergrond of een kopie ID. Het register moet te allen tijde beschikbaar zijn voor de toezichthoudende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens, om zodoende te kunnen controleren wélke (bijzondere) persoonsgegevens wij van onze klanten hebben en hoe wij hiermee omgaan.

Overdracht aan en delen met derden

ReisRecht zal uw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan in deze Privacyverklaring beschreven, tenzij een wettelijke verplichting of regelgeving hiertoe aanleiding geeft. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Wij stellen de gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het doen slagen van de opdracht, vordering of geven van advies. Indien onze organisatie betrokken raakt bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van haar bedrijfsmiddelen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen voordat persoonsgegevens worden overgedragen en/of worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

Wie heeft inzage in uw persoonsgegevens bij onze organisatie

ReisRecht is een klein kantoor. De uitvoerende medewerkers van ReisRecht moeten uw dossiergegevens te allen tijde kunnen inzien.

Doorgifte buiten de EG/EER

Wij doen ons best om te waarborgen dat uw persoonsgegevens ook veilig zijn bij aan te spreken of consulteren partijen die buiten de EG/EER gevestigd zijn. Normaliter – en uitgezonderd een luchtvaartmaatschappij – ontvangen zij niet meer dan uw (familie)naam. Wij kunnen echter niet garanderen dat derden die buiten de EG/EER gevestigd zijn dezelfde waarborgen bieden als wij plegen te doen en de Europese wet voorschrijft. Dat is onmogelijk.

Doorgifte algemeen

Voor het vorderen van compensatie bij een luchtvaartmaatschappij hebben wij uw (familie- en voor)naam, emailadres, kopie vliegticket, een volmacht (PoA) met adres en handtekening en kopie ID nodig. Dit is juridisch gezien noodzakelijk en verplicht en kent derhalve een gerechtvaardigd belang. Voor overige zaken hebben uw (voor)naam, mailadres, kopie (reis)bescheiden/relevante documenten en mogelijk een volmacht met adres nodig. Voor uitbetalingen of het ontvangen van gelden dienen wij te beschikken over een bankrekeningnummer of verwerken wij deze in onze administratie.

Bewaartermijn en verplichte vastlegging data

De Belastingdienst verplicht bedrijven zever jaar lang een financiële administratie te bewaren. De facturen die wij opmaken, de betalingen die u en wij doen, de controle van administratie door een accountant of administratiekantoor; alle financiële gegevens moeten bewaard blijven gedurende 7 jaar inclusief de contactgegevens van onze klanten en de financiële data.

Privacy zonder opdracht: stuurt u uiteindelijk niets in, dan verwijderen wij al uw data na 3 maanden. U ontvangt daarna nimmer een herinnering of überhaupt reclame van onze zijde.

Privacy tijdens: Uw data worden nimmer gedeeld met derden, tenzij hiertoe een gerechtvaardigd belang bestaat zoals een vordering bij de luchtvaartmaatschappij of reisorganisator, een dagvaarding of bezwaar in het geval van een civiele- of bestuursrechtelijke procedure of een communicatie met bijvoorbeeld een overheidsinstantie. Dit geschiedt pas nadat wij een volmacht hebben ontvangen. Er is dan sprake van een formele opdracht tot het vorderen van compensatie of schadevergoeding uit uw naam en die van uw eventuele medereizigers. In dat geval zijn persoonsgegevens nodig om bij de aan te spreken partij of rechtbank te kunnen vorderen. Met betrekking tot een kopie ID adviseren wij u ten zeerste de gratis app ‘KopieID’ van de Rijksoverheid te gebruiken. Middels deze fotoscan-app kunt u BSN-nummers weghalen. Maakt u zelf een kopie of scan? Streep het BSN-nummer dan weg om ID-fraude te voorkomen en omwille van uw privacybescherming.

Privacy na opdracht: Indien u ons enige opdracht gegund heeft, verwijderen wij alle privacygevoelige data definitief zoals de kopie ID en volmacht na afwikkeling of einde van de opdracht. Wel zijn wij wettelijk verplicht een factuur met daarop de betaal- en klantgegevens 7 jaar te bewaren. Dit geldt eveneens voor de eventuele financiële transactie via een bank of andere betaalfaciliteit.

Afmelden, inzage, klacht en verwijderen gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is ReisRecht.nl Indien u geen prijs meer stelt op verwerking van de informatie die u na opgave met ons deelde of ons op verzoek verstrekte, en/of een klacht heeft of van uw recht gebruik wilt maken om wetenschap te verkrijgen over de door ons vastgelegde persoonsgegevens, deze wilt wijzigen of verbeteren of overdragen, dan kunt u dit per e-mail doorgeven aan info[AT]reisrecht.nl of per post aan het hierboven vermelde adres., t.a.v. Verzoek Privacy.

Social Media

Ons bedrijf heeft een Social Media account (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en verzamelt graag likes van bezoekers die zich op de hoogte willen stellen van nieuws, aanbiedingen etc. Onze Privacyverklaring is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van Social Media, omdat wij geen invloed op hebben op het privacybeleid van Social Media-apps of websites. Zij kennen hun eigen Privacy- en cookiebeleid.

IP-adres en logfiles.

Wanneer u een website opent, leggen servers automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt. Deze zogenaamde serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van het bezoek en een of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken te genereren en/of surfgedrag te analyseren en om de website te optimaliseren. Het IP-adres wordt doorgaans opgeslagen om de veiligheid van het netwerk te garanderen en om te controleren op inbreuk op enig intellectueel-eigendomsrecht bestaat en/of op enige andere overtreding van de Wet. Persoonsgegevens of IP-adressen, kunnen mogelijk gevorderd worden door de Stichting BREIN, Fiod, het Openbaar Ministerie etc. Wij zullen deze echter nooit vrijwillig afgeven, maar slechts als daar een formele vordering toe wordt overlegd of aan ten grondslag ligt.

Beveiliging

De website van ReisRecht is beveiligd met het SSL-protocol (https). De transmissie en het syncen van data vindt plaats over sterk beveiligde netwerkverbindingen. Wij maken voorts gebruik van een professionele, betaalde en altijd geupdate antivirus- en anti-hackprogramma. Voor de communicatie en de raadpleging of verwerking van bestanden wordt er gebruikt gemaakt van een encrypted VPN-verbinding. De back-up opslag van data vindt 24/7 plaats via een encrypted-verbinding via eigen gehuurde servers in Nederland. U kunt bestanden via de calculator op onze site uploaden. De toegang tot deze bestanden is op het hoogst mogelijke niveau versleuteld en beveiligd, waarbij u naast een persoonlijke HASH een persoonlijke pincode wordt toegekend. Alle netwerkverbindingen met de webserver zijn beveiligd met sterke encryptie4. Een versleutelde gegevensverbinding tussen gebruikers en de applicatie voorkomt dat de authenticatiegegevens van gebruikers misbruikt kunnen worden en de vertrouwelijkheid en integriteit van door de applicatie verwerkte gegevens tijdens het transport kan worden gecompromitteerd. Het systeem dient een A-score te hebben op https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html. ReisRecht heeft deze A-score. Wachtwoorden (van beheerders/ReisRecht) worden op het systeem en/of in een database nooit in leesbare vorm opgeslagen. In plaats daarvan wordt een “one-way hash” van het wachtwoord inclusief salt vastgelegd om de authenticatie uit te kunnen voeren. Door een gehashte variant van een wachtwoord op te slaan, wordt de impact van eventuele data diefstal enorm beperkt.

Wijzigingen.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikte aard zijn. Wij zullen u via deze Privacyverklaring blijvend op de hoogte stellen van onze verplichtingen op grond van hetgeen de Autoriteit Persoonsgegevens verder mocht bepalen of besluit en/of een rechtelijke uitspraak doet verplichten tot aanpassing. Wij kunnen u niet persoonlijk informeren. Desondanks zullen we alle wijzigingen van het Privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zorgen voor een meer opvallende kennisgeving. Elke versie van deze privacy verklaring wordt onderaan de pagina aangeduid met de datum waarop het beleid van kracht is geworden.

Laatst gewijzigd: Mei 25 2018

Wij gaan door als u niet verder komt