Overlast door ‘restyling’ hotel.


9 april 2013 om 09:27 door

Renovatie hotel
Geschillencommissie: reisorganisator moet € 4.000,- betalen voor gederfd reisgenot en gemaakte extra kosten.

9 april 2013

De commissie heeft het volgende overwogen.

Vast staat dat klagers aanzienlijke overlast hebben ondervonden van de “restyling” van het hotel, de reisorganisator heeft de klachten ook niet of nauwelijks weersproken. De reisorganisator heeft klagers over de werkzaamheden geïnformeerd, maar de commissie acht aannemelijk gemaakt dat de reisorganisator daarvan geen realistisch beeld heeft geschetst.

De reisorganisator is aansprakelijk waar het betreft de correcte uitvoering van de reisovereenkomst (artikel 7:507 BW en artikel 15 [branche]-Reisvoorwaarden). Voorts voorziet artikel 8.6 van de eigen Algemene Voorwaarden van de reisorganisator in de verplichting reizigers te informeren over werkzaamheden en de verplichting een passende oplossing te bieden, enige overlast door bouwactiviteiten wordt niet uitgesloten. Artikel 9.3 van de eigen Algemene Voorwaarden van de reisorganisator ziet op onderhoudswerkzaamheden waardoor een faciliteit tijdelijk niet kan worden aangeboden. Ernstige bouwoverlast gaat naar het oordeel van de commissie echter verder dan de strekking van deze bepalingen. De reisorganisator kan derhalve op grond van deze algemene bepalingen zijn aansprakelijkheid niet zonder meer uitsluiten.

De commissie is van oordeel dat klagers aanzienlijk minder hebben ontvangen dan zij mochten verwachten, dit geldt temeer nu klagers naar aanleiding van de melding ter zake de restyling uitdrukkelijk navraag hebben laten doen naar de intensiviteit van de werkzaamheden en daarop ten onrechte een geruststellend antwoord ontvingen. Het aanbod om een ander hotel te zoeken kwam in dit geval te laat, het was beter geweest als dit aanbod voor vertrek was gedaan.

Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat klagers een hogere vergoeding toekomt dan de reisorganisator heeft aangeboden, restitutie van de gehele reissom acht de commissie echter niet aan de orde. De commissie stelt de vergoeding voor gederfd reisgenot en in redelijkheid gemaakte extra kosten vast op het hierna genoemde bedrag.

Derhalve werd als volgt beslist.
Beslissing: De klacht is gegrond.

De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 4.000,–. Reeds aangeboden bedragen zijn hierin begrepen. Betaling, indien en voor zover nog niet geschied, dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,10 aan klager te vergoeden ter zake het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 500,–.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt