Commissie moderniseert Europese rechten van treinreizigers


3 oktober 2017 om 21:38 door

Rechten treinreizigers vertraging, annulering en discriminatie
De Europese Commissie past de Europese regels inzake rechten van treinreizigers aan zodat zij beter beschermd zijn tegen vertragingen, annuleringen en discriminatie.

Volledige bescherming
Treinreizigers moeten volledige bescherming genieten, waar zij ook reizen in de EU. De Commissie wil er ook voor zorgen dat de reizigers passende informatie krijgen en wil de rechten van reizigers met een handicap of beperkte mobiliteit aanzienlijk verbeteren. Het voorstel van de Commissie is echter ook evenredig. Het erkent dat spoorwegmaatschappijen onder strikte voorwaarden kunnen worden vrijgesteld van hun verplichting om reizigers te compenseren in het geval van vertraging.

Vijf gebieden
Het voorstel van de Commissie zal de bestaande regels inzake passagiersrechten aanpassen op vijf prioritaire gebieden:

1. Uniforme toepassing van de regels: binnenlandse en grensoverschrijdende stads-, voorstads- en regionale diensten over lange afstanden mogen niet langer worden vrijgesteld van de regels inzake passagiersrechten. Op dit ogenblik passen slechts vijf lidstaten de regels volledig toe. De andere maken in meer of mindere mate gebruik van vrijstellingen. Dit ondermijnt de rechten van reizigers aanzienlijk.
2. Informatie en non-discriminatie: betere informatie over passagiersrechten, bijvoorbeeld door ze op het ticket te printen. Reizigers die moeten overstappen en voor elk traject een afzonderlijk ticket hebben, moeten informatie krijgen over de vraag of hun rechten voor de volledige reis of alleen voor de verschillende segmenten gelden. Discriminatie op basis van nationaliteit of verblijfplaats is verboden.
3. Betere rechten voor personen met een handicap of beperkte mobiliteit: recht op verplichte bijstand op alle diensten en volledige compensatie voor verlies of herstelling van mobiliteitshulpmiddelen. De relevante informatie moet worden verstrekt in een toegankelijk formaat en het spoorwegpersoneel moet opleiding krijgen in de omgang met personen met een handicap.
4. Handhaving, procedures voor klachtenbehandeling en sanctionering: duidelijke termijnen en procedures voor klachtenbehandeling en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de toepassing en handhaving van passagiersrechten.
5. Evenredigheid en billijkheid: een overmachtsbepaling stelt spoorwegmaatschappijen vrij van de verplichting om compensatie te betalen als de vertraging wordt veroorzaakt door natuurrampen die zij niet konden voorzien of voorkomen. Onder de huidige regels moeten spoorwegmaatschappijen zelfs in dergelijke gevallen compensatie betalen.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt