Airconditioning toegezegd, maar niet gekregen.


5 januari 2012 om 09:37 door

Geschillencommissie: De reisorganisator moet een vergoeding van € 300,– betalen.

5 januari 2012

De commissie heeft het volgende overwogen.

Voorop moet worden gesteld dat ten gevolge van een omissie ten onrechte is vermeld in de reisbrochure dat er sprake zou zijn van airconditioning en dat is ook nog eens mondeling bevestigd. Aldus mocht klager ervan uitgaan dat er airconditioning zou zijn.

Daarmee staat vast dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Tussen partijen is ook in confesso dat klagers vakantie niet is geworden wat zij er vantevoren van had mogen verwachten en dat het aan de commissie is om een bedrag te bepalen.

Op grond van alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden en kosten heeft moeten maken, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 300,– (inclusief het reeds aangeboden bedrag van € 242,70). Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 500,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 5 januari 2012.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt